Sümeyye Diyari Forum

 ANA SAYFA   Sümeyye Diyari | Sevgiye ve Kalplere Açılan Bir Kapı

 

 Kuran-ı Kerim Testi-1 (20 Soru)

Bu Test 20 Sorudan oluşmaktadır, Zamanınız 20 dakikadır başarılar.


1. Kur’an’ı Kerim kaç yılda inmiş, tamamlanmıştır?
25 sene, 1 ay, 10 gün
22 sene, 2 ay, 22 gün
10 sene, 3 ay, 20 gün
32 sene, 6 ay, 6 gün
Bilmiyorum

2. Allah(c.c.)’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine bildirmesine ne denir?
Vahy denir.
Hikmetullah denir.
Mucize denir.
Delil denir.
Bilmiyorum

3. Kur’an’ı Kerim’de bulunan, adetleri 114 tane olan müstakil bölümlerine ne denir?
Cüz denir.
Ayet denir
Sûre denir.
Kuran denir.
Bilmiyorum

4. Kur’an-ı Azimüşşan’da bulunan sureleri meydana getiren cümlecik yada bir kaç kelimeden oluşan, 6666 adet var olan Allah kelamlarına ne ad verilir?
Ayet denir.
Sure denir.
Kelam denir.
Cüz denir.
Bilmiyorum

5. Kur’an’ı Kerim ayet ayet, sure sure inerken o gün için mevcut bulunan kemik parçası veya düz, yassı olan şeyler üzerine yazılırdı. Daha sonra tek bir kitap haline getirildi. İşte yüce kitabımızı ilk olarak kim zamanında ve nasıl Mushaf haline getirildi?
Hz. Ömer zamanında Mushaf haline getirildi.
Hz. Muaviye zamanında Mushaf haline getirildi.
Hz. Ali zamanında Mushaf haline getirildi.
Hz. Ebu Bekir zamanında Zeyd b. Sabit tarafından Mushaf haline getirildi.
Bilmiyorum

6. Kur’an’ı Kerim tek kitap olduğu gibi, tek ciltte toplanmıştır. Kur’an’ı Kerim’in sayfalarını toplayan cilde verilen ve yalnız Kur’an’a ait olan özel isme ne denir?
Ayet denir.
Hadis denir.
Mushaf denir.
Kılıf denir.
Bilmiyorum

7. Kur’an-ı Kerim insan gücünün imkan verdiği ölçüde anlamayı gaye edinen ve geniş şekilde açıklayan, gerektiğinde yorumlayan eserlere ne ad verilir?
Fıkıh denir.
Tefsir denir.
Hadis denir.
Ayet denir.
Bilmiyorum

8. Tefsir yapan alime ne ad verilir?
Müfessir adı verilir.
Muhaddis denir
Fakih denir.
Hafız denir.
Bilmiyorum

9. Tefsir çeşitleri kaçtır ve nelerdir?
2 çeşittir. 1-Hükmü Tefsir: Kişisel hükümlere göre yapılan tefsir. , 2-Zanni Tefsir: Zanna dayalı yapılan tefsirdir.
3 çeşittir. 1-Ayet Tefsir: Ayetleri konula ala tefsir. , 2-Hadis tefsir: Hadisleri konu alan tefsirdir. , 3-Fıkhi Tefsir:Fıkhi hükümlere göre tefsirdir.
1 çeşittir. 1-Kuran Tefsiri: Sadece Kuran-ı açıklayan tefsirdir.
2 çeşittir. 1-Rivayet Tefsiri: Ayet ve hadislerle açıklama yapılan tefsirlerdir. , 2-Dirayet Tefsiri: Ayet, hadis ve akli, felsefi, güncel yorumlarla yapılan tefsirdir.
Bilmiyorum

10. Ayeti Celilelerin mana ve ilahi işaretlerini, insan aklının imkanı ölçüsünde yapılan tercümelere ne ad verilir?
Hüküm denir.
İlahi denir.
Meal denir.
Mukaddes denir.
Bilmiyorum

11. Kur’an’ı Kerim Peygamber Efendimiz (s.a.v.)’e nerede ve ne zaman nazil olmaya başlandı?
Medine'de Kubeys dağında, 610 yılında Recep ayında nazil olmaya başladı.
Mekke yakınlarında Hira mağarasında, 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
Mekke'de Sevr mağarasında 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
Medine'de Hira mağarasında 610 yılı Ramazan ayında nazil olmaya başladı.
Bilmiyorum

12. Allah (c.c.)’ın varlığını ve birliğini, doğmadığını ve diğer özelliklerini özlü bir şekilde anlatan ve buna kısaca Tevhit suresi denilen surenin adı nedir?
İhlas suresi
Yasin suresi
Fatiha suresi
Ayetel Kursi suresi
Bilmiyorum

13. Hz. Muhammed (s.a.v.)’e Nur dağında inmeye başlayan ve 23 senede tamamlanan, Arapça olarak indirilen ve tevatür yoluyla bize ulaşan, okunması dahi ibadet olan, dünyevi ve uhrevi tüm meseleleri bildiren, Allah (c.c.)’ın kelamına ne ad verilir?
İncil
Tevrat
Kur'an-ı Kerim
Suhuf
Bilmiyorum

14. Kur’an’ı Kerim’de bir takım ayetler vardır ki; bunlardan birini okuyan veya işiten her mükellef için secde etmek vaciptir. Bu secdeye ne ad verilir ve Kur’an’da kaç defa zikredilmiştir?
Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.
Tilavet secdesi denir ve Kur’an’da 18 defa zikredilmiştir.
Sehiv secdesi denir ve Kur’an’da 14 defa zikredilmiştir.
Sehiv secdesi denir ve Kur’an’da 11 defa zikredilmiştir.
Bilmiyorum

15. Peygamber efendimiz (s.a.v.)’in 13 yıllık Mekke döneminde ve 10 yıllık Medine hayatında Kur’ân’ı Kerim’in tamamı indirilmiştir. Mekke ve Medine yaşantısında bildirilen surelere verilen isim nedir?
Mekke döneminde inen surelere KUREYŞ, Medine döneminde inen surelere ENSAR adı verilir.
Mekke döneminde inen surelere MEKKİ, Medine döneminde inen surelere MEDENİ sure adı verilir.
Mekke döneminde inen surelere KURAN, Medine döneminde inen surelere KERİM adı verilir.
Mekke döneminde inen surelere CÜZ, Medine döneminde inen surelere AYET adı verilir.
Bilmiyorum

16. Kur’an’ı Kerim’de hakkında en çok ayet inen kavim hangisidir?
İsrailoğulları
Kureyşoğulları
Abdullahoğulları
İsevioğulları
Bilmiyorum

17. Kur’an’ı Kerim’deki ilk surenin ismi nedir?
Yasin suresi
Fatiha suresi.
İhlas suresi
Nas suresi
Bilmiyorum

18. Kur’an’ı Kerim’deki son sure hangisidir?
Nas suresi
Fatiha suresi.
Bakara suresi
Felak suresi
Bilmiyorum

19. Kur’an’ı Kerim’in kalbi olarak zikredilen surenin ismi nedir?
Yasin suresi
Asr suresi
Bakara suresi
Muhammed suresi
Bilmiyorum

20. Kur’an’ı Kerim’deki en uzun sure hangisidir?
Fatiha suresi
Fetih suresi
Bakara suresi
Mülk suresi
BilmiyorumTEST Bölümüne DönHazırlayan: A.Kerim MELLEŞ

 
 

www.mucahidler.com   |   www.hikayearsivi.net   |   www.ismailcetinhoca.com   |   www.sumeyyediyari.com

Hazırlayan: A.Kerim MELLEŞ

Google